Skip to main content

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy (zwany dalej 'Sklepem’) działający pod adresem www.sagri.pl jest własnością i jest prowadzony przez Brains2let z siedzibą w Łomży, ul. Handlowa 3 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łomża pod numerem 18076, NIP 7182071008, numer telefonu: 503-089-570 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00-17:00), e-mail: kontakt@sagri.pl (zwany dalej 'Sprzedawcą’)
 2. Niniejszy regulamin Sklepu (zwany dalej 'Regulaminem’) określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania umów za pośrednictwem Sklepu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy.

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie Sklepu kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 2. Przedmiotem sprzedaży są znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie internetowej Sklepu towary (zwane dalej łącznie 'Produktami’).
 3. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto tj. zawierają podatki. Zapłata ceny jest dokonywana w polskich złotych.

3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie jest składane poprzez wybranie produktów do koszyka i wypełnienie formularza z danymi nabywcy.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest zaakceptowanie (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu) niniejszego Regulaminu
 3. Nabywca musi podać adres na który zostanie wysłane zamównienie
 4. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera obowiązkowo następujące dane Klienta:
  • imię i nazwisko lub pełna nazwa wraz z imieniem i nazwiskiem osoby kontaktowej (dotyczy Firmy) oraz adres Klienta (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości),
  • numer NIP (dotyczy Firmy),
  • adres elektroniczny (e-mail),
  • numer telefonu.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.
 6. Zamówienia złożone w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 7. Formularze wypełnione błędnie lub niekompletne nie będą przyjmowane do realizacji.
 8. Z momentem pozytywnej weryfikacji wypełnionego formularza, zamówienie zostaje skierowane do realizacji.
 9. Po złożeniu zamówienia pojawi się okno z potwierdzeniem złożenia zamówienia, a na adres e-mail podany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające w szczególności:
  • numer zamówienia,
  • informacje o wybranym przez Klienta produkcie,
  • wartość brutto zamówienia,
  • nr konta na który należy dokonać przelewu.
 10. Klient wybierając płatność tradycyjnym przelewem, powinien uregulować płatność w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Po dokonaniu zapłaty zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.
 11. Publikowane opisy produktów przygotowane są na podstawie informacji udostępnionych przez producentów Produktów.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uchybienia lub błędy w opisach nie stanowią one podstawy do roszczeń użytkowników Sklepu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości sugerowany jest kontakt z pracownikiem Działu Obsługi Klienta pod nr tel 690-529-860
 13. Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktów. Nie zmienia to jednak ich właściwości.

4. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

 1. W Sklepie dostępne następujące formy przedpłaty:
  • Płatność PAYU
  • PayPal
  • Przelew tradycyjny. Płatność powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia. Brak zapłaty oznacza anulowanie zamówienia. Numer konta jest uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu 100% zaliczki na konto Sprzedawcy
 3. W Sklepie istnieje możliwość płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  • Sklep w przypadku podejrzenia naruszenia regulaminu może odstapić od realizacji takiego zamówienia
 4. W przypadku płatności za pobraniem zamówienie zostanie zrealizowanej naszybciej jak to będzie możliwe.

5. DOSTAWA

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia oraz dokonanie płatności.
 2. Płatność uznaje się za dokonaną w chwili zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.
 3. Faktura VAT za zakup zostanie dostarczona w formie elektronicznej w postaci pliku PDF zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j.t. ze zm.). Na życzenie Klienta faktura zostanie dostarczona Pocztą Polską, tradycyjnym listem na adres podany w zamówieniu. Jeżeli adres wysyłkowy jest inny niż dane do wystawienia faktury należy go przesłać na mail.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może złożyć oświadczenie korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu niniejszego regulaminu. Załącznik nr 1.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyra¼nie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje można wnosić na adres e-mail sklepu w formie pisma wysłanego pocztą na adres sprzedawcy
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:
  • wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2020 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Przy każdym zakupie Klient ma obowiązek zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu

Życzymy udanych zakupów